Zimowe Warsztaty Fletowe

 

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych I i II st. pragnących doskonalić metody nauczania, uczenia się i umiejętności w zakresie gry na flecie. Podczas zajęć poruszane będą problemy metodyczne, techniczne i interpretacyjne.

Klasa mistrzowska przeznaczona jest dla uczniów szkół muzycznych II st. z osiągnięciami konkursowymi oraz studentów.

Image

Terminy i miejsca koncertów

10-16.02.2020 Szczawno – Zdrój

Bilety/Wstęp

Wstęp wolny na wszystkie koncerty!

Informacje ogólne

Organizator: Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Europejczyk
Dyrektor Kursu: mgr Katarzyna Dzięcioł
Dyrektor Artystyczny: mgr Cezary Traczewski

Zajęcia  prowadzić będą:

 • prof. Paolo Taballione (Salzburg, Monachium)
 • prof. Aldo Baerten (Belgia)
 • prof. Cezary Traczewski (Wrocław/Wałbrzych)

Flecistom na fortepianie towarzyszyć będą:

 • dr hab. Piotr Niewiedział
 • dr Monika Kruk

Partnerzy

Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju

Warunki uczestnictwa

 1. Procedura rejestracji  i warunki uczestnictwa: 

  1)    Zapoznanie się i zaakceptowanie z Regulaminem Kursu oraz Polityką prywatności

  2)    przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ONLINE. 

  3)    Po wysłaniu zgłoszenia ONLINE należy przesłać  niezwłocznie  e-mailem skan „Zgody na wykorzystanie wizerunku” 

  4)    Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, powinni przesłać  niezwłocznie e-mailem skan podpisanego "Oświadczanie opiekuna". Brak „Oświadczenia opiekuna” uniemożliwi nam prowadzenie dalszej rekrutacji i będzie skutkować usunięciem Twojego zgłoszenia.   

           5) Wniesienie opłaty rejestracyjnej 300 PLN uczestnik czynny/250 PLN uczestnik bierny do                 15 grudnia 2019 r.                                    

           6) Wniesienie pozostałej opłaty do dnia 15 stycznia 2020 r.

Koszt uczestnictwa:

Klasa mistrzowska - prof. Paolo Taballione 1300 zł ( 5 lekcji po 40 min)

Klasa mistrzowska - prof. Aldo Baerten  950 zł (5 lekcji po 30 min)

Klasa prof. Cezarego Traczewskiego  800 zł ( 5 lekcji po 30 min)

Ilość uczestników czynnych ograniczona!

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, a w klasie  prof. Paolo Taballione i prof. Aldo Baertena dodatkowo udokumentowane osiągnięcia artystyczne i konkursowe.

W przypadku rezygnacji uczestnika opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

 Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

Wydarzenia

Zimowe Warsztaty Fletowe

Szczawno Zdrój. Koncert pedagogów

Zimowe Warsztaty Fletowe

Szczawno Zdrój. Koncert uczestników

prof. Paolo Taballione (Salzburg, Monachium)

Paolo Taballione urodził się w Rzymie w 1981 r. Po ukończeniu Konserwatorium Santa Cecilia w Rzymie z najwyższym od...

prof. Cezary Traczewski (Wrocław/Wałbrzych)

Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Swą sztukę doskonalił w klasie fletu prof. Petera-Lukasa Grafa w Szwajcarii o...

Carlo Jans

Carlo JANS, flute began his first flute lessons at the age of seven, violin lessons at twelve. On the completion of his ...

Dr hab. Piotr Niewiedział

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, studia pianistyczne realizował pod kierunkiem wybitnego pianisty i pedagog...

dr Monika Kruk

Monika Kruk ukończyła studia pianistyczne poszerzone o profil coachingu wokalnego na Akademii Muzycznej im. Karola Lipiń...


Program
Zimowych Warsztatów fletowych 10-16.02.2020 r. Szczawno Zdrój


Poniedziałek 10.02.2020 r.
09:00 spotkanie wszystkich uczestników z organizatorami w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju
09:30 -13:30 zajęcia z wykładowcami
13:30 -15:30 przerwa obiadowa
15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami
19:00 Koncert inauguracyjny- recital Cezary Traczewski – flet i Krzysztof Waloszczyk - harfa


Wtorek 11.02.2020 r.
09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami
13:30-15:30 przerwa obiadowa
15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami


Środa 12.02.2020 r.
09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami
13:30-15:30 przerwa obiadowa
16:00- 17:00 próba akustyczna
19:00 Koncert recitalowy : Paolo Taballione i Aldo Baerten


Czwartek 13.02.2020r
09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami
13:30-15:30 przerwa obiadowa
15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami


Piątek 14.02.2020 r.
09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami
13:30-15:30 przerwa obiadowa
15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami


Sobota 15.02.2020 r.
09:00 – 13:30 zajęcia z wykładowcami
13:30-15:30 przerwa obiadowa
15:30- 19:00 zajęcia z wykładowcami


Niedziela 16.02.2020 r.
09:00 – 10:00 próba generalna
10:30-12:00 Koncert uczestników warsztatów i rozdanie dyplomów

Regulamin
Zimowych Warsztatów Fletowych – Szczawno Zdrój 2020

I Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem Zimowych Warsztatów Fletowych, zwanych w dalszej części regulaminu „Warsztatami” jest Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego -Europejczyk (KRS0000500117) z siedzibą w Poznaniu, ul. Złota 14a.
 2. Partnerem Organizacyjnym Warsztatów jest Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.
 3. Celem Warsztatów jest propagowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców Szczawna Zdroju i województwa dolnośląskiego, przy jednoczesnym stworzeniu utalentowanym muzycznie dzieciom, młodzieży oraz studentom i dorosłym artystom muzykom możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu artystycznego.
 4. Lekcje uczestników czynnych z Wykładowcą – otwarte dla publiczności -  odbywać się będą w dniach 10-16.02.2020 w Teatrze Zdrojowym im. H. Wieniawskiego w Szczawnie Zdroju.
 5. Szczegółowy harmonogram Warsztatów dostępny będzie na stronie internetowej www.europejczyk.org
 6. Organizator Warsztatów  zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie Warsztatów oraz zmian w składzie kadry Mistrzowskiej.
 7. Uczestnictwo, kwalifikacje i organizacja zajęć
 8. Dzieci powyżej 7 roku życia, młodzież oraz dorośli artyści muzycy, którzy nie ukończyli 30 roku życia i zostali zakwalifikowani przez Organizatora mogą brać udział w Warsztatach jako „uczestnicy czynni”.
 9. Warunkiem uczestnictwa czynnego w Warsztatach jest łączne spełnienie poniższych warunków;
 10. a)   akceptacja niniejszego Regulaminu;
 11. b)    dokonanie zgłoszenia na Warsztaty za pośrednictwem strony internetowej (europejczyk.org)    
 12. c)   uzyskanie potwierdzenia przyjęcia wysłanego przez Organizatora;
 13. d)   przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego online 
 14. e)   wniesienie opłaty rejestracyjnej 300 PLN uczestnik czynny/250 PLN uczestnik bierny do 15 grudnia 2019 r. 
 15. f)    wniesienie pozostałej opłaty do dnia 15 stycznia 2020 r.
 16. g) w klasie prof. Paolo Taballione i prof. Aldo Baertena udokmentowanie osiągnięć artystycznych i konkursowych.
 17. W momencie osiągnięcia limitu potwierdzonych uczestników czynnych, następuje zamknięcie naboru na uczestników czynnych. 

III. Zakres obowiązków Wykładowcy 

 1. Wykładowca ma prawo przeprowadzać lekcję  zgodnie z wybranymi przez siebie metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej.
 2. Wykładowca jest zobowiązany poinformować uczestnika o swojej uzasadnionej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Wykładowca jest zobowiązany odpracować zajęcia, które się nie odbyły z jego winy, w terminie uzgodnionym z uczestnikiem czynnym. 
 4. Wykładowca nie ma obowiązku odpracowania lekcji w przypadku nieobecności uczestnika czynnego Warsztatów.
 5. Prawa i obowiązki uczestników/rodziców/ prawnych opiekunów
 6. Wszyscy zarejestrowani czynni uczestnicy, a także ich zarejestrowani opiekunowie prawni, oprócz prawa uczestniczenia w 5 indywidulanych lekcjach z wybranym Wykładowcą,   mają dodatkowo prawo do obecności na wszystkich wykładach, zajęciach dodatkowych i koncertach organizowanych w ramach Warsztatów.
 7. Koszt uczestnictwa w Warsztatach uczestnicy pokrywają zgodnie z wybranym pakietem.
 8. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r. 
 9. Uczestnicy/rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wniesienia pozostałych opłat uczestnictwa do dnia 15 stycznia 2020 r. 
 10. Wpłat należy dokonywać na konto

Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk
60-592 Poznań, ul. Złota 14a
27 2130 0004 2001 0658 2902 0002

Volkswagen Bank Polska SA
z podaniem w tytule przelewu
„Imię i Nazwisko/ uczestnik / opiekun”

 

 1. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach odbywanych podczas Warsztatów, organizator nie zwraca wniesionych wpłat.
 2. Uczestnik czynny lub bierny ma prawo do odstąpienia ( bez ponoszenia kosztów)  od uczestnictwa w Warsztatach, w terminie 10 dni od dnia wysłania przez Organizatora potwierdzenia przyjęcia na kurs.
 3. Uczestnik ma również prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Warsztatach, ale nie później niż do dnia 15 stycznia 2020r. Przy czym kwota opłaty rejestracyjnej, w zależności od wybranego pakietu - 300 zł, 250 zł  - jest bezzwrotna.
 4. W przypadku konieczności odwołania Warsztatów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, zarejestrowani uczestnicy, którzy dokonali wpłaty otrzymają jej zwrot w pełnej wysokości, w tym zwrot opłaty rejestracyjnej.
 5. Wszystkich uczestników Warsztatów w trakcie trwania Warsztatów obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania lub używania narkotyków lub innych środków odurzających.
 6. Uczestnicy dopuszczający się rażącego łamania postanowień niniejszego Regulaminu lub nadużywające alkoholu lub rażąco zakłócający zajęcia podczas Warsztatów lub których zachowanie byłoby gorszące, mogą zostać usunięci z Warsztatów, na każdym etapie ich trwania, bez możliwości roszczenia o zwrot opłat.
 7. Za wszelkie wyrządzone szkody, w szczególności za uszkodzenia, zniszczenia mienia Teatru Zdrojowego uczestnicy Warsztatów i ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
 8. Wszelkie uwagi uczestnicy, rodzice, prawni opiekunowie mogą zgłaszać przedstawicielowi Organizatora.
 9. Uczestnicy czynni we własnym zakresie organizują: nuty akompaniamentu, strój koncertowy oraz pulpit.
 10. Postanowienia końcowe
 11. Organizator ma pełne prawo do nagrywania i fotografowania koncertów, zajęć i pokazów warsztatowych, jak i ich dowolnego wykorzystywania dla celów promocyjnych i archiwalnych Warsztatów.
 12. Wszelkie formy utrwalania Warsztatów bez zgody Organizatora w szczególności: filmowanie, nagrywanie lub fotografowanie jest zabronione. Nagrywanie występu Uczestnika Czynnego przez swojego Opiekuna nie wymaga odrębnej zgody Organizatora.
 13. Organizator oraz partnerzy organizacyjni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione.
 14. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem 10 października 2019 r.

Kontakt

FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK
 

ul. Złota 14a
60 – 592  Poznań

NIP 7811893389
REGON 302658757
KRS 0000500117

VW Bank Polska S.A.:
54 2130 0004 2001 0658 2902 0001

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

© FUNDACJA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO - EUROPEJCZYK 2021